1464106431_Banking_00019_A

امنیت تجارت الکترونیک(بخش۲)

تعریف امنیت و تجارت الکترونیکی تجارت در لغت به معنای بازرگانی وخریدو فروش وامنیت نیز در لغت به معنای وضع یا کیفیت نبودن خطر یا آشوب می باشند و در یک تعریف ساده ، تجارت الکترونیکی را می توان انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی به صورت آنلاین و از طریق شبکه جهانی اینترنت بیان […]

lo.el

امنیت تجارت الکترونیک

امنیت در تجارت الکترونیک باتوجه به نقش اطلاعات به عنوان یک کالای باارزش در تجارت امروز لزوم حفاظت ازآن ضروری می باشداز این رو دراین مقاله،سعی شده ابتدا سیرزمانی، مفاهیم وهمچنین برخی قوانین وچارچوب ” تجارت الکترونیک” به صورت کلی توضیح داده شودوسپس تعریف کوتاهی از امنیت بیان شود و هدف این مقاله، یافتن موانع […]