دفتر اراک

اراک-خیابان شهید شیرودی-خیابان ۱۹ دی-پلاک ۳۴۱۵
کدپستی:۳۸۱۳۸۷۳۴۱۵
تلفن:  ۱-۳۲۲۳۴۷۷۰ و ۴-۳۲۲۳۷۷۷۳(۰۸۶)                  تلفکس: ۳۲۲۴۱۰۳۳(۰۸۶)
Info@kranetco.com